شماره حساب

بانک پاسارگاد -  به نام سیداحمد طباطبایی ستوده.

شماره کارت: ۳۹۶۱-۱۴۶۷-۲۹۱۳-۵۰۲۲

شماره حساب: ۱-۱۰۳۶۳۱۷۱-۱۰۰-۳۰۳

شماره شبا: IR590570030310010363171001